fredag 7. januar 2011

FOU

Eg jobbar med FOU i framandspråk, og ikkje norsk. Så då høyrer kan hende dette ikkje heime på norsk-bloggen, men på den andre sida har nokon kanskje synspunkt på temaet uansett? I FOU-prosjektet vårt ønskjer vi å undersøkje ulike vurderingsformer i arbeidet med omsetjing av tekstar frå norsk til tysk i ein vg1-klasse med framandspråk nivå II. Spørsmåla vi stiller handlar om korleis ulike former for respons og etterarbeid vil påverke læringsutbyttet til elevane og motivasjonen deira for eiga læring.

Å velje akkurat omsetjing som aktivitet er ikke heilt uproblematisk - men ein type aktivitet måtte vi velje, og med denne, som det er mange meiningar om, kan vi kanskje få til å diskutere korleis vurdering (og ikkje berre aktiviteten) kan bidra til læringsutbyttet til eleven på ein tydeleg måte.

Synet på omsetjing som språklæringsmetode i framandspråk har veksla med ulike læringssyn. I dag kan ein få inntrykk av at omsetjing blir avskrive som ein “gamaldags” og altfor teoretisk læringsmetode i kontrast til det sterke fokuset læreplanen har på kommunikativ kompetanse og praktisk tilnærming til framandspråket. Likevel tilseier erfaringa vår at den konvensjonelle “grammatikk og omsetjings”-metoden til ein viss grad framleis pregar framandspråksundervisninga, ¬i form av at omsetjing framleis blir mykje brukt. Vi skal undersøkje dette nærmare gjennom å spørje framandspråkslærarar om deira bruk av omsetjing, og vi vil diskutere korleis ein arbeider med omsetjing i klasserommet. Vi diskuterer måla for arbeidet primært ut i frå hovudområdet Språklæring i læreplanen. Men kan omsetjing også fremje kommunikative ferdigheiter i form av auka språkforståing (sosio-kulturelle ferdigheiter) og sterkare språkmedvit i framandspråket, og såleis forsvare ein plass i framandspråksundervisninga også i eit praktisk/kommunikativt perspektiv? Ved å vere med på å velje denne aktiviteten, avslører eg vel at at eg meiner det, at det ikkje nødvendigvis er nokon motsetnad her, men vi får sjå kva empirien tilseier. Vi er ferdige med det meste av datainnsamlinga og klasseromsarbeidet, så no gjenstår det å samle og tolke trådane.

3 kommentarer:

 1. Det skal bli interessant å se hva dere kommer fram til. Det er ikke alltid at "det gamle" er å forakte. Gamle metoder og aktiviteter kan sees gjennom nye briller, gjennomføres innenfor andre rammer etc. Å se dem i lys av LK06 kan jo også bli spennende.

  SvarSlett
 2. Oversettelsen som metode har jeg dårlig forhold til..Det var et slit og noen ganger da jeg hadde gjort et bra arbeid, underkjente læreren det valget jeg hadde gjort. Jeg hadde brukt et annet ord som betydde det samme..Så det er tøft gjort av dere å bruke denne metoden. Kanskje kan en koble oversettelser i andre samenhenger? Kan man gjennomføre et rollespill der en tenker seg en situasjon i FN der et par tre elever skal simultanoverstte? Hva med å tilby oversettelse profesjonelt? Det kan bli en autentisk aktivitet ved å legge ut annonse på nettet om at dere tilbyr oversettelser som dere sammen må kvalitetsikre?
  Hvis du oversetter en autentisk tekst fra en tysk avis og gir elevene denne som oppgave, har du fasiten klar :)

  SvarSlett
 3. Ingen pedagogisk metode er vel et spørsmål om enten-eller. Oversettelse er vel en metode som naturligvis og effektivt dreper motivasjon - dersom oversettelse er den eneste ped. metode elevene jobber med. Oversettelse kan imidlertid være en interessant øvelse når den blir brukt som en av en rekke andre læringsmetoder. Uttrykt litt bastant: Over tid opplever elever en hvilken som helst metode som dårlig, dersom dette er den eneste metoden de arbeider med. Metoder er aller best når de utfyller hverandre. Og i mangfoldet av metoder kan oversettelse bli spennende.
  Lykke til!

  SvarSlett